Frankie and John 062217ESNY0037-EliteStudiosNY.com-1-ESNY0037-EliteStudiosNY.com-2-ESNY0041-EliteStudiosNY.com-3-ESNY0061-EliteStudiosNY.com-4-ESNY0064-EliteStudiosNY.com-5-ESNY0070-EliteStudiosNY.com-6-ESNY0076-EliteStudiosNY.com-7-ESNY0078-EliteStudiosNY.com-8-ESNY0083-EliteStudiosNY.com-9-ESNY0088-EliteStudiosNY.com-10-ESNY0091-EliteStudiosNY.com-11-ESNY0093-EliteStudiosNY.com-12-ESNY0095-EliteStudiosNY.com-13-ESNY0105-EliteStudiosNY.com-1-ESNY0105-EliteStudiosNY.com-14-ESNY0107-EliteStudiosNY.com-15-ESNY0113-EliteStudiosNY.com-16-ESNY0120-EliteStudiosNY.com-17-ESNY0126-EliteStudiosNY.com-18-